Skip to content
On this page

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ค่าบริการเพิ่มเติม)

กรณีลูกค้ามารับบริการ แต่มีการดำเนินการเป็นพิเศษที่ต้องเรียกเก็บค่าบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากงานภาษี พ.ร.บ. ประกัน ซึ่งจะแบ่งเป็นงานขนส่ง และอื่น ๆ (นอกจากงานขนส่ง)

บริการงานด้านขนส่ง

กรณีลูกค้าต้องการ โอน ย้าย หรือบริการต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการที่ขนส่ง ถือเป็นงานด้านขนส่ง

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ค่าบริการเพิ่มเติม)-แต้มต่อ

 1. คลิกที่เมนู "สร้างบิล" ด้านซ้ายมือ หรือคลิกที่เมนู "บริการลูกค้า > ประเมินราคา"

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ค่าบริการเพิ่มเติม)-แต้มต่อ

 1. คลิกเลือกประเภท "รถ (รย.)"
 2. คลิกเลือกประเภท "พ.ร.บ."
 3. กรอกวันที่จดทะเบียน
 4. กรอก cc และน้ำหนักรถ
 5. คลิกเลือกบริการที่ลูกค้าต้องการ
 6. คลิกเลือก "งานขนส่ง" แล้วกรอกค่าบริการที่ต้องการเรียกเก็บกับลูกค้า

WARNING

*** อย่าลืมโน้ตรายละเอียดงานขนส่งเพื่อดำเนินการ

 1. กรอกทะเบียนรถ (กรอกหมายเลขก่อน แล้วจึงกรอกหมวดอักษร)
 2. กรอกข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบ (ช่องทีระบบแสดงสีแดง)
 3. คลิกปุ่ม "สร้างบิล"

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ค่าบริการเพิ่มเติม)-แต้มต่อ

 1. คลิกเลือกรูปแบบการชำระเงิน

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ค่าบริการเพิ่มเติม)-แต้มต่อ

 1. คลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เพื่อ บันทึกจ่ายเงิน

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์