Skip to content
On this page

การเก็บเงินเพิ่มงาน พ.ร.บ. (ภาคบังคับ)

WARNING

ต่อเนื่องจากขั้นตอนการกรอก "เบี้ยประกันภัย" ที่เกิดขึ้นจริง

ขั้นตอนการบันทึกกรมธรรม์ พ.ร.บ. (ภาคบังคับ) คลิกที่นี่

เก็บเงินเพิ่มงาน พ.ร.บ.-แต้มต่อ

  1. หลังจากกรอก "เบี้ยประกันภัย" ที่เกิดขึ้นจริงแล้ว ระบบแสดงยอดเก็บเพิ่ม

เก็บเงินเพิ่มงาน พ.ร.บ.-แต้มต่อ

  1. ไปที่เมนูด้านซ้าย "จัดการงาน"
  2. คลิกที่เมนู "พ.ร.บ."
  3. คลิกที่ช่อง "ค้นหา" และพิมพ์เลขทะเบียนรถที่ต้องการ กดปุ่ม "Enter" หรือ คลิกที่ไอคอน "แว่นขยาย"
  4. คลิกปุ่ม "เก็บเพิ่ม" ท้ายรายการที่ต้องการ

เก็บเงินเพิ่มงาน พ.ร.บ.-แต้มต่อ

  1. ระบบแสดงหน้าชำระเงิน(เก็บเพิ่ม) กรอกจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระ
  2. คลิกปุ่ม "บันทึก"

เก็บเงินเพิ่มงาน พ.ร.บ.-แต้มต่อ

  1. เสร็จสิ้น

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์