Skip to content
On this page

การยกเลิกภาษี

WARNING

ต้องยกเลิกในวันที่ลูกค้ามารับเอกสารคืนหรือคืนเงินจริงเท่านั้น เพราะระบบจะแสดงยอดคืนเงินในรายงานประจำวัน ณ วันที่ดำเนินการยกเลิกรายการนั้นๆ

สำหรับรายการที่ดำเนินการแล้วแต่ไม่ผ่าน และต้องการยกเลิก เพื่อคืนเงินลูกค้า พนักงานต้องดำเนินการยกเลิกรายการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ยกเลิกภาษี-แต้มต่อ

  1. ไปที่เมนูด้านซ้าย "จัดการงาน"
  2. คลิกที่เมนู "ภาษีรถ"
  3. เลือกวันที่มุมบนขวา

ยกเลิกภาษี-แต้มต่อ

  1. คลิกที่แท๊บ "ตรวจสอบ" ระบบแสดงรายการรถแต่ละคันที่รอดำเนินการ
  2. คลิกปุ่ม "ยกเลิก" ท้ายรายการที่ต้องการ

ยกเลิกภาษี-แต้มต่อ

  1. กรอกเหตุผลที่ยกเลิก
  2. คลิกปุ่ม "ยืนยัน"
  3. ยกเลิกรายการสำเร็จ

WARNING

ใบคืนเงิน

ช่วยเก็บเป็นหลักฐานป้องกันการทุจริตภายในและใช้ยืนยันต่อลูกค้า ป้องกันการรับเงินคืนซ้ำซ้อน สามารถดูใบคืนเงิน ได้ที่เมนูด้านซ้าย "จัดการงาน" > คลิกที่เมนู "ใบคืนเงิน"

ขั้นตอนจัดการงานใบคืน คลิกที่นี่

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์