Skip to content
On this page

การบันทึกชำระเงิน (แบบแบ่งจ่าย)

กรณีลูกค้าร้องขอการชำระเงินแบบแบ่งจ่าย ซึ่ง ตรอ. ส่วนใหญ่จะให้ชำระยอดที่เป็นส่วนของค่าภาษีก่อน พนักงานจึงต้องบันทึกชำระเงินแบบแบ่งจ่าย โดยระบุรายการที่ต้องการตัดชำระได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

การบันทึกชำระเงินแบบแบ่งจ่าย-แต้มต่อ

  1. คลิกที่ปุ่ม "แบ่งจ่าย" รอระบบสร้างบิลสำเร็จ

การบันทึกชำระเงินแบบแบ่งจ่าย-แต้มต่อ

  1. คลิกคลิกปุ่ม "ชำระเงิน"

การบันทึกชำระเงินแบบแบ่งจ่าย-แต้มต่อ

  1. ระบบแสดงหน้าชำระเงิน ตรวจสอบรูปแบบการจ่ายเงินอีกครั้ง และ เลือกช่องทางการชำระเงิน
  2. กรอกช่อง "ยอดชำระ" ตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการแบ่งจ่าย
  3. กรอกช่อง "รับเงิน" ตามจำนวนเงินที่รับจริง ระบบจะคำนวนเงินทอนให้อัตโนมัติ
  4. คลิกปุ่ม "บันทึก"
  5. ชำระเงินสำเร็จ

TIP

คลิกไอตอน "เครื่องพิมพ์" ด้านล่างเพื่อ พิมพ์บิลใบเสร็จ

TIP

สำหรับรายการที่แบ่งชำระ ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้ให้อัตโนมัติ พนักงานต้องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จการชำระงวดแรกให้แก่ลูกค้า

การบันทึกชำระเงินแบบแบ่งจ่าย-แต้มต่อ

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์