Skip to content
On this page

การบันทึกชำระเงิน (ชำระจากใบแจ้งหนี้)

กรณีลูกค้าร้องขอค้างชำระค่าบริการไว้ก่อน พนักงานต้องออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างประวัติลูกหนี้สำหรับแจ้งเตือนในอนาคต ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

การบันทึกชำระเงิน (ชำระจากใบแจ้งหนี้)-แต้มต่อ

  1. ไปที่เมนูด้านซ้าย "ลูกหนี้"
  2. คลิกที่เมนู "ใบแจ้งหนี้"
  3. เลือกช่วงเวลาที่มุมบนขวา
  4. คลิกเปิดรายการนั้นๆ

การบันทึกชำระเงิน (ชำระจากใบแจ้งหนี้)-แต้มต่อ

  1. กรอกจำนวนเงินที่ช่อง "ยอดชำระ" ตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการจ่าย
  2. กรอกจำนวนเงินที่ช่อง "รับเงิน" ตามจำนวนเงินที่รับจริง ระบบจะคำนวนเงินทอนให้อัตโนมัติ
  3. คลิกปุ่ม "บันทึก"
  4. ชำระเงินสำเร็จ

TIP

คลิกไอตอน "เครื่องพิมพ์" ด้านล่างเพื่อ พิมพ์บิลใบเสร็จ

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์