Skip to content
On this page

พิมพ์บิลใบเสร็จ

หลังจากบันทึกชำระเงินเรียบร้อยแล้ว พนักงานต้องดำเนินการพิมพ์บิลใบเสร็จให้กับลูกค้า โดยเลื่อนหน้าจอมาด้านล่างในหน้าชำระเงิน ซึ่งมี 3 รูปแบบดังนี้

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ทั่วไป)-แต้มต่อ

1. เก็บสำเนา

แบบเก็บสำเนาเป็นรูปแบบใบเสร็จที่ได้รับความนิยมสูงสุด เพราะไม่ต้องจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ สามารถพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ (Printer) ทั่วไปในรูปแบบ A4 แนวนอน

พิมพ์บิลแบบเก็บสำเนา-แต้มต่อ

TIP

หากรูปแบบเพี้ยนให้สังเกตตัวเลือก "Margins" ต้องเป็น Default หรือ "ระยะขอบ" ต้องเป็น ค่าเริ่มต้น

2. สลิปใบเสร็จ

แบบสลิปเป็นรูปแบบใบเสร็จที่ได้รับความนิยมรองลงมา แม้ว่าจะต้องลงทุนจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ แต่ในระยะยาวคุ้มค่ากว่า เพราะเครื่องพิมพ์ความร้อนไม่ต้องใช้หมึกหรือผ้าหมึก อีกทั้งยังสะดวกพิมพ์ได้รวดเร็วและตัดกระดาษให้อัตโนมัติ

พิมพ์บิลแบบสลิป-แต้มต่อ

TIP

หากรูปแบบเพี้ยนให้สังเกตตัวเลือก "Margins" ต้องเป็น None หรือ "ระยะขอบ" ต้องเป็น ไม่มี และเลือกเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง

3. ฉบับเต็ม

แบบเต็มเป็นรูปแบบที่ไม่ได้มีโอกาสได้พิมพ์บ่อยนัก เพราะเป็นแบบ A4 แนวตั้งเต็มแผ่น เหมาะสำหรับออกบิลให้ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล เนื่องจากมีชื่อที่อยู่ที่ยาวรูปแบบเต็มจะแสดงผลได้ดีที่สุด

พิมพ์บิลแบบฉบับเต็ม-แต้มต่อ

TIP

หากรูปแบบเพี้ยนให้สังเกตตัวเลือก "Margins" ต้องเป็น Default หรือ "ระยะขอบ" ต้องเป็น ค่าเริ่มต้น

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์