Skip to content
On this page

การบันทึกชำระเงิน (เต็มจำนวน)

กรณีลูกค้าจ่ายเงินหรือชำระเงินเต็มจำนวน พนักงานต้องดำเนินการบันทึกชำระเงินแบบ "จ่ายเต็ม" ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

การบันทึกชำระเงินแบบจ่ายเต็ม-แต้มต่อ

  1. คลิกที่ปุ่ม "จ่ายเต็ม" รอระบบสร้างบิลสำเร็จ

การบันทึกชำระเงินแบบจ่ายเต็ม-แต้มต่อ

  1. คลิกคลิกปุ่ม "ชำระเงิน"

การบันทึกชำระเงินแบบจ่ายเต็ม-แต้มต่อ

  1. ระบบแสดงหน้าชำระเงิน ตรวจสอบรูปแบบการจ่ายเงินอีกครั้ง และ เลือกช่องทางการชำระเงิน
  2. กรอกยอดรับเงิน (ตามจำนวนที่ลูกค้าจ่ายมา) ระบบจะคำนวนเงินทอนให้อัตโนมัติ
  3. คลิกปุ่ม "บันทึก"
  4. ชำระเงินสำเร็จ

TIP

คลิกไอตอน "เครื่องพิมพ์" ด้านล่างเพื่อ พิมพ์บิลใบเสร็จ

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์