Skip to content
On this page

การเก็บเงินเพิ่มงานภาษีรถ

WARNING

ต่อเนื่องจากขั้นตอนการบันทึกผลค่าใช้จ่าย "งานภาษีรถ" ที่เกิดขึ้นจริง

ขั้นตอนการจัดการงานภาษีรถ คลิกที่นี่

เก็บเงินเพิ่มภาษีรถ-แต้มต่อ

  1. หลังจากคลิกไอคอน "แผ่นดิสก์" ท้ายรายการที่ต้องการบันทึกผลแล้ว กรอกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  2. คลิกปุ่ม "บันทึก"

เก็บเงินเพิ่มภาษีรถ-แต้มต่อ

  1. ระบบแสดงยอดเก็บเพิ่มที่ช่องเมนู "หมายเหตุ"

เก็บเงินเพิ่มภาษีรถ-แต้มต่อ

  1. คลิกที่แท็บ "รอรับป้าย"
  2. คลิกที่ช่อง "ค้นหา" และพิมพ์เลขทะเบียนรถที่ต้องการ กดปุ่ม "Enter" หรือ คลิกที่ไอคอน "แว่นขยาย"

เก็บเงินเพิ่มภาษีรถ-แต้มต่อ

  1. ระบบจะแสดงผลลัพธ์การค้นหา
  2. คลิกปุ่ม "เก็บเพิ่ม" ที่ท้ายรายการที่ต้องการ

เก็บเงินเพิ่มภาษีรถ-แต้มต่อ

  1. ระบบแสดงหน้าชำระเงิน(เก็บเพิ่ม) กรอกจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระ
  2. คลิกปุ่ม "บันทึก"

เก็บเงินเพิ่มภาษีรถ-แต้มต่อ

  1. เสร็จสิ้น

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์