Skip to content
On this page

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (กรณีเล่มเต็ม)

กรณีลูกค้ามารับบริการฝากต่อภาษี แต่เล่มทะเบียนเต็ม (บันทึกประวัติการชำระภาษีเต็ม) พนักงานต้องดำเนินการเก็บค่าบริการเปลี่ยนเล่มเพิ่ม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ทั่วไป)-แต้มต่อ

 1. คลิกที่เมนู "สร้างบิล" ด้านซ้ายมือ หรือคลิกที่เมนู "บริการลูกค้า > ประเมินราคา"

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ทั่วไป)-แต้มต่อ

 1. คลิกเลือกประเภท "รถ (รย.)"
 2. คลิกเลือกประเภท "พ.ร.บ."
 3. กรอกวันที่จดทะเบียน
 4. กรอก cc และน้ำหนักรถ
 5. คลิกที่ปุ่ม "+ เปลี่ยนเล่ม" ตรงช่องภาษีประจำปี ระบบจะเพิ่มค่าบริการอื่น ๆ เรียกเก็บค่าบริการเปลี่ยนเล่มอัตโนมัติ (พร้อมแสดงในรายงานนำส่งภาษี)
 6. คลิกเลือกบริการที่ลูกค้าต้องการ
 7. กรอกทะเบียนรถ (กรอกหมายเลขก่อน แล้วจึงกรอกหมวดอักษร)
 8. กรอกข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบ (ช่องทีระบบแสดงสีแดง)
 9. คลิกปุ่ม "สร้างบิล"

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ทั่วไป)-แต้มต่อ

 1. คลิกเลือกรูปแบบการชำระเงิน

การสร้างบิลเพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้า (ทั่วไป)-แต้มต่อ

 1. คลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เพื่อ บันทึกจ่ายเงิน

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์