Skip to content
On this page

การยกเลิกการตรวจสภาพ

WARNING

ต้องยกเลิกในวันที่ลูกค้ามารับเอกสารคืนหรือคืนเงินจริงเท่านั้น เพราะระบบจะแสดงยอดคืนเงินในรายงานประจำวัน ณ วันที่ดำเนินการยกเลิกรายการนั้นๆ

ยกเลิกเฉพาะรายการ "ตรวจสภาพ"

สำหรับรายการรถที่ไม่ต้องตรวจสภาพแต่ออกบิลผิดพลาด และต้องการยกเลิกเฉพาะรายการ "ตรวจสภาพ" พนักงานต้องดำเนินการยกเลิกรายการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

การบันทึกผลตรวจสภาพ (ผ่าน) -แต้มต่อ

  1. ไปที่เมนูด้านซ้าย "จัดการงาน"
  2. คลิกที่เมนู "ตรวจสภาพรถ"
  3. คลิกที่รายการที่ต้องการ

ยกเลิกตรวจสภาพ-แต้มต่อ

  1. คลิกที่ปุ่ม "ยกเลิก" ที่มุมบนขวา

ยกเลิกตรวจสภาพ-แต้มต่อ

  1. กรอกเหตุผลที่ยกเลิก
  2. คลิกปุ่ม "ยืนยัน"
  3. ยกเลิกรายการสำเร็จ

WARNING

ใบคืนเงิน

ช่วยเก็บเป็นหลักฐานป้องกันการทุจริตภายในและใช้ยืนยันต่อลูกค้า ป้องกันการรับเงินคืนซ้ำซ้อน สามารถดูใบคืนเงิน ได้ที่เมนูด้านซ้าย "จัดการงาน" > คลิกที่เมนู "ใบคืนเงิน"

ขั้นตอนจัดการงานใบคืน คลิกที่นี่

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์