Skip to content
On this page

ยกเลิกพ.ร.บ. (ภาคบังคับ)

WARNING

ต้องยกเลิกในวันที่ลูกค้ามารับเอกสารคืนหรือคืนเงินจริงเท่านั้น เพราะระบบจะแสดงยอดคืนเงินในรายงานประจำวัน ณ วันที่ดำเนินการยกเลิกรายการนั้นๆ

สำหรับรายกา รพ.ร.บ. ที่ต้องการยกเลิกในกรณีต่าง ๆ เพื่อคืนเงินลูกค้า พนักงานต้องดำเนินการยกเลิกรายการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ยกเลิก/ประกัน-แต้มต่อ

  1. ไปที่เมนูด้านซ้าย "จัดการงาน"
  2. คลิกที่เมนู "พ.ร.บ."
  3. คลิกที่ช่อง "ค้นหา" และพิมพ์เลขทะเบียนรถ แล้วกดปุ่ม "Enter" หรือ คลิกที่ไอคอน "แว่นขยาย"
  4. คลิกที่รายการที่ต้องการ

ยกเลิก/ประกัน-แต้มต่อ

  1. คลิกปุ่ม "ยกเลิก" สีแดง (มุมบนขวา)

ยกเลิก/ประกัน-แต้มต่อ

  1. กรอกเหตุผลที่ยกเลิก
  2. คลิกปุ่ม "ยืนยัน"
  3. ยกเลิกรายการสำเร็จ

WARNING

ใบคืนเงิน

ช่วยเก็บเป็นหลักฐานป้องกันการทุจริตภายในและใช้ยืนยันต่อลูกค้า ป้องกันการรับเงินคืนซ้ำซ้อน สามารถดูใบคืนเงิน ได้ที่เมนูด้านซ้าย "จัดการงาน" > คลิกที่เมนู "ใบคืนเงิน"

ขั้นตอนจัดการงานใบคืน คลิกที่นี่

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์