Skip to content
On this page

การกำหนดอัตราค่าบริการ

ก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรม หรือเมื่อมีค่าบริการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการสามารถตั้งค่าได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การกำหนดอัตราค่าบริการ (เรียกเก็บลูกค้า)

การกำหนดค่าบริการ-โปรแกรมแต้มต่อ ตรอ.

 1. คลิกที่เมนู "จัดการข้อมูล (ตั้งค่า)"
 2. คลิกที่เมนู "อัตราค่าบริการ"
 3. กรอกค่าบริการ "ฝากต่อภาษี"

TIP

ค่าบริการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เราเรียกเก็บจากลูกค้า กรณีลูกค้าต้องการฝากให้ตรอ. เป็นผู้แทนชำระค่าภาษีประจำปี เนื่องจากไม่สะดวกไปสำนักงานขนส่งเอง ทางตรอ.จะคิดค่าบริการในส่วนนี้เท่าไร เช่น

 • คิดค่าบริการในการดำเนินการต่อภาษีรถยนต์คันละ 60 บาท
 • คิดค่าบริการในการดำเนินการต่อภาษีรถจักรยานยนต์คันละ 60 บาท
 1. กรอกค่าบริการออก พ.ร.บ. จักรยานยนต์
 2. กรอกค่าจัดส่งเอกสาร (พัสดุ)

การกำหนดค่าบริการ-โปรแกรมแต้มต่อ ตรอ.

 1. กรอกค่าเปลี่ยนเล่ม
 2. กรอกค่าหนังสือรับรองวิศกร

การกำหนดค่าธรรมเนียม (ต้นทุนของร้าน)

 1. กรอกค่าธรรมเนียมเสียภาษีรถจักรยานยนต์
 2. กรอกค่าธรรมเนียมเสียภาษีรถยนต์

TIP

กรณีค่าธรรมเนียมเสียภาษีมีเรตเดียวให้กรอกทั้งในจังหวัดและ ตจว. เท่ากันทั้งสองช่อง

การกำหนดค่าบริการ-โปรแกรมแต้มต่อ ตรอ.

 1. กรอกค่าธรรมเนียมรถบรรทุกและค่าเปลี่ยนเล่ม
 2. กรอกค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง หรือค่าตรวจสภาพแก๊ส (กรณีจ้างดำเนินการต่อ)
 3. คลิกปุ่ม "บันทึก"
 4. เสร็จสิ้น

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์