Skip to content
On this page

การกำหนดค่าเอกสาร

ผู้ประกอบการสามารถตั้งค่าการแสดงผลของเอกสารได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

การกำหนดค่าเอกสาร-โปรแกรมแต้มต่อ ตรอ.

  1. คลิกที่เมนู "จัดการข้อมูล (ตั้งค่า)"
  2. คลิกที่เมนู "องค์กร"
  3. คลิกที่ไอคอนรูปเฟือง "กำหนดค่า"

การกำหนดค่าเอกสาร-โปรแกรมแต้มต่อ ตรอ.

  1. คลิกแท็บ "เอกสาร"
  2. เลือกรูปแบบชื่อร้าน (ที่จะแสดงในหัวเอกสาร)

TIP

กรณีต้องการแก้ไขชื่อหลัก/ชื่อรอง แก้ได้ที่นี่ข้อมูลร้าน

การกำหนดค่าเอกสาร-โปรแกรมแต้มต่อ ตรอ.

  1. ตั้งค่าข้อความท้ายบิล
  2. ตั้งค่าข้อความท้ายใบแจ้งหนี้
  3. คลิกปุ่ม "บันทึก"
  4. เสร็จสิ้น

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์