Skip to content
On this page

การเพิ่มตัวแทน

นอกจากลูกค้าหน้าร้านแล้ว ตรอ. หลายแห่งมียอดของรถตรวจสภาพจากตัวแทนขายประกันในระแวกชุมชน นำรถลูกค้ามาฝากตรวจสภาพ บางรายสนิทกันให้ค้างค่าบริการตรวจสภาพไว้ก่อนได้ และชำระเป็นรอบบิล ระบบแต้มต่อออกแบบให้สนุบสนันกระบวนการทางธุรกิจแบบนี้ เพื่อที่จะจำแนกว่ายอดจากตัวแทนรายใด มียอดค้างชำระอยู่เท่าไร เพื่อนำไปสรุปเป็นรายงานรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ แนะนำให้ผู้ประกอบการ ตรอ. ที่ใช้ระบบแต้มต่อ ได้ทำการเพิ่มตัวแทนตามวิธีการด้านล่างนี้

วิธีการเพิ่มตัวแทน

การเพิ่มตัวแทน

  1. ไปที่เมนูด้านซ้าย "จัดการข้อมูล(ตั้งค่า)"
  2. คลิกที่เมนู "ตัวแทน"
  3. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "เพิ่ม" มุมบนด้านขวาของหน้าจอ

การเพิ่มตัวแทน

  1. กรอกข้อมูลตัวแทน
  2. คลิกปุ่ม "บันทึก"
  3. เสร็จสิ้น

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์