Skip to content
On this page

การสร้างกลุ่มผู้ใช้งาน(ตำแหน่ง)และการกำหนดสิทธิ์พนักงาน

การสร้างกลุ่มผู้ใช้งาน(ตำแหน่ง)

การเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน

 1. ไปที่เมนูด้านซ้าย "จัดการบัญชีผู้ใช้"
 2. คลิกที่เมนู "กลุ่มผู้ใช้"
 3. คลิกที่ปุ่ม "เพิ่ม" มุมบนด้านขวาของหน้าจอ

การเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน

 1. กรอกชื่อกลุ่มผู้ใช้ (ส่วนใหญ่มักตั้งให้ตรงกับตำแหน่งงาน) และกำหนดวันและเวลาทำงาน (นอกเวลาจะไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้)

TIP

ควรเผื่อเวลาก่อนเริ่มงานและหลังเลิกงาน 30-60 นาที เพราะนอกเวลานี้จะไม่สามารถใช้งานระบบได้

เวลาทำงานจริง 9.00 - 18.00 น. ควรตั้งค่าไว้ที่เริ่มต้น 08:30:00 และสิ้นสุด 19:00:00

 1. คลิกปุ่ม "บันทึก"
 2. เสร็จสิ้น

การกำหนดสิทธิ์บัญชีพนักงาน

การกำหนดสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้งาน

 1. ไปที่เมนูด้านซ้าย "จัดการบัญชีผู้ใช้"
 2. คลิกที่เมนู "กลุ่มผู้ใช้"
 3. คลิกที่ไอคอน "รูปเฟือง" ท้ายแถวกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการ

การกำหนดสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้งาน

 1. คลิกเลือกเพื่ออนุญาตการเข้าถึงเมนูต่าง ๆ ตามต้องการ [ดูได้ (R) / เพิ่มได้ (W) / แก้ไขได้ (E) / ลบได้ (D)]
 2. คลิกปุ่ม "บันทึก"
 3. เสร็จสิ้น

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์