Skip to content
On this page

ตรวจสภาพผ่าน

สำหรับตรอ. ที่ต้องการเก็บประวัติงานตรวจสภาพอย่างละเอียดโดยมีนโยบายให้พนักงานบันทึกเลขที่ใบตรวจสภาพอย่างละเอียด สามารถทำตามได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นี้

การบันทึกผลตรวจสภาพ (ผ่าน) -แต้มต่อ

  1. ไปที่เมนูด้านซ้าย "จัดการงาน"
  2. คลิกที่เมนู "ตรวจสภาพรถ"
  3. คลิกที่รายการที่ต้องการ

การบันทึกผลตรวจสภาพ (ผ่าน) -แต้มต่อ

  1. กรอกข้อมูลบันทึกผลให้ครบถ้วน
  2. คลิกปุ่ม "บันทึก"
  3. บันทึกผลสำเร็จ

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์