Skip to content
On this page

ตรวจสภาพไม่ผ่าน

สำหรับรถที่ตรวจสภาพไม่ผ่าน และไม่ได้เก็บค่าบริการตรวจสภาพ แต่ตรอ. ต้องการเก็บประวัติให้แสดงในรายงานเพื่อนำส่งสำนักงานขนส่งฯ ด้วย มีขั้นตอนดังนี้

การบันทึกผลตรวจสภาพ (ผ่าน) -แต้มต่อ

  1. ไปที่เมนูด้านซ้าย "จัดการงาน"
  2. คลิกที่เมนู "ตรวจสภาพรถ"
  3. คลิกที่รายการที่ต้องการ

การบันทึกผลตรวจสภาพ (ไม่ผ่าน) -แต้มต่อ

  1. กรอกข้อมูลบันทึกผลให้ครบถ้วน
  2. ระบุ "สาเหตุ" ผลการตรวจไม่ผ่าน
  3. คลิกปุ่ม "บันทึก"
  4. เก็บประวัติรถตรวจสภาพไม่ผ่านสำเร็จ

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์