Skip to content
On this page

ยกเลิกประกันภัย (ภาคสมัครใจ)

WARNING

ต้องยกเลิกในวันที่ลูกค้ามารับเอกสารคืนหรือคืนเงินจริงเท่านั้น เพราะระบบจะแสดงยอดคืนเงินในรายงานประจำวัน ณ วันที่ดำเนินการยกเลิกรายการนั้นๆ

สำหรับรายการประกันภัยภาคสมัครใจที่ต้องการยกเลิกในกรณีต่าง ๆ เพื่อคืนเงินลูกค้า พนักงานต้องดำเนินการยกเลิกรายการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ยกเลิก/ประกัน-แต้มต่อ

 1. ไปที่เมนูด้านซ้าย "จัดการงาน"
 2. คลิกที่เมนู "ประกันภัย"
 3. คลิกที่ช่อง "ค้นหา" และพิมพ์เลขทะเบียนรถ แล้วกดปุ่ม "Enter" หรือ คลิกที่ไอคอน "แว่นขยาย"
 4. คลิกที่รายการที่ต้องการ

ยกเลิก/ประกัน-แต้มต่อ

 1. คลิกปุ่ม "ยกเลิก" สีแดง (มุมบนขวา)

ยกเลิก/ประกัน-แต้มต่อ

 1. รูปแบบการยกเลิกมี 2 ขั้นตอนดังนี้

  • 6.1 เลือกรูปแบบการยกเลิก

  DANGER

  1. ติ้กเลือก คือ ยกเลิกแบบไถ่ถอน (ไม่คืนเงิน) เนื่องจากมีความคุ้มครองไปแล้ว (เช่น ลูกค้าผิดนัดชำระประกันเงินผ่อน)

  WARNING

  1. ไม่ติ้กเลือก คือ กรณียกเลิกธุรกรรมธรรม์ก่อนมีความคุ้มครอง หรือ ปฏิเสธการแจ้งงาน
  • 6.2 กรอกเหตุผลการยกเลิก
 2. คลิกปุ่ม "ยืนยัน"

 3. ยกเลิกรายการสำเร็จ

WARNING

ใบคืนเงิน

ช่วยเก็บเป็นหลักฐานป้องกันการทุจริตภายในและใช้ยืนยันต่อลูกค้า ป้องกันการรับเงินคืนซ้ำซ้อน สามารถดูใบคืนเงิน ได้ที่เมนูด้านซ้าย "จัดการงาน" > คลิกที่เมนู "ใบคืนเงิน"

ขั้นตอนจัดการงานใบคืน คลิกที่นี่

สนใจบริการ

แต้มต่อเว็บไซต์